Sự kiện

3 NGÀY VUI

3 NGÀY VUI

NG3ngayvui01

icon 3 Ngày Vui

Thời gian: 3 ngày từ khi mở Server

1. TÍCH LUỸ ĐĂNG NHẬP

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi đăng nhập mỗi ngày, các Lãnh Chúa sẽ nhận được quà phúc lợi từng ngày.

- Ngày 1: 80KC + Khoá bảo tàng x1

- Ngày 2: 80KC + Đá Huyễn Thần x100

- Ngày 3: 80KC + Ngọc Huyễn Thần x2

NG3ngayvui02


2. NGÀY 1

Trong ngày 1 sẽ có các nhiệm vụ mục tiêu để Lãnh Chúa hoàn thành, bao gồm:

Triệu hồi Truyền thuyết (theo số lần)

Cấp tướng (5 Tướng đạt cấp chỉ định)

Hạng Đấu Võ (đấu trường đạt hạng chỉ định)

Đổi mỗi ngày: các Lãnh Chúa có thể dùng KC để đổi Vé triệu hồi truyền thuyết và Đá Huyễn Thần

NG3ngayvui03


3. NGÀY 2

Trong ngày 2 sẽ có các nhiệm vụ mục tiêu để Lãnh Chúa hoàn thành, bao gồm:

Huyễn Thần (kích hoạt số thuộc tính)

Thiên Phú (5 Tướng đạt thiên phú chỉ định)

Bản đồ lớn thám hiểm (phần trăm độ thám hiểm bản đồ)

Đổi mỗi ngày: các Lãnh Chúa có thể dùng KC để đổi Vé triệu hồi truyền thuyết, Đá Huyễn Thần và Ngọc Huyễn Thần

NG3ngayvui04


4. NGÀY 3

Trong ngày 3 sẽ có các nhiệm vụ mục tiêu để Lãnh Chúa hoàn thành, bao gồm:

Huyễn Thần (kích hoạt số thuộc tính)

Thiên Phú (5 Tướng đạt thiên phú chỉ định)

Bản đồ lớn thám hiểm (phần trăm độ thám hiểm bản đồ)

Đổi mỗi ngày: các Lãnh Chúa có thể dùng KC để đổi Vé triệu hồi truyền thuyết, Đá Huyễn Thần và Ngọc Huyễn Thần

NG3ngayvui06


Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, Lãnh Chúa sẽ nhận được 1 điểm tiến độ. Khi đạt điểm tới mức chỉ định sẽ nhận được các phần quà

- mốc 13 điểm: 100KC

- mốc 26 điểm: 200KC

- mốc 39 điểm: 3 Vé triệu hồi truyền thuyết